فهرست

فهرست

اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی

مقطع ارشد و دکتری

دکتر فاطمه مرسلی توحیدی

رشته گرافیک و پژوهش هنر
گرافیک

دکتر محمدجواد سعیدی‌زاده

رشته حکمت هنرهای دینی
پژوهش هنر

دکتر فهیمه دانشگر

رشته گرافیک و پژوهش هنر
گرافیک

دکتر سید محمدحسین نواب

رشته حکمت هنرهای دینی
حکمت هنرهای دینی