فهرست

فهرست

اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی

مقطع ارشد و دکتری

دکتر ناصر گل محمدی آقبلاغ

رشته انیمیشن
انیمشن

دکتر ناصر ثبات ثانی

مهندسی معماری-معماری داخلی
معماری

دکتر فهیمه دانشگر

رشته گرافیک و پژوهش هنر
گرافیک

دکتر فاطمه مرسلی توحیدی

رشته گرافیک و پژوهش هنر
گرافیک

دکتر محمدجواد سعیدی‌زاده

رشته حکمت هنرهای دینی
پژوهش هنر

دکتر مهدی حمیدی پارسا

رشته حکمت هنرهای دینی
حکمت هنر

دکتر سید محمدحسین نواب

رشته حکمت هنرهای دینی
حکمت هنرهای دینی

دکتر فریدالدین فریدعصر

رشته حکمت هنرهای دینی
حکمت هنرهای دینی

دکتر ابوالحسن قاسمی

رشته سینما
سینما