فهرست

فهرست

دانشجوی گرامی ابتدا مصوبات مرتبط با ميانگين مندرج در جدول ذيل را مطالعه فرمایید سپس در انتهای همین صفحه نمره خود را با استفاده از کد دانشجویی ملاحظه کنید:

نتايج آزمون جامع 1400 دوره دکتری حکمت هنرهای دینی

شماره دانشجویی

نتیجه

971416006

قبول

981416001

قبول

981416003

آزمون مجدد دروس زیر 18

981416002

دعوت به مصاحبه کل دروس

971426009

دعوت به مصاحبه کل دروس

981416010

قبول

962416006

مردود-کمیسیون

962416005

قبول

971416007

قبول

962416007

کمیسیون

962416009

مردود-کمیسیون

971426008

قبول

شماره دانشجویی

نتیجه

971416006

قبول

981416001

قبول

981416003

آزمون مجدد دروس زیر 18

981416002

دعوت به مصاحبه کل دروس

971426009

دعوت به مصاحبه کل دروس

981416010

قبول

962416006

مردود-کمیسیون

962416005

قبول

971416007

قبول

962416007

کمیسیون

962416009

مردود-کمیسیون

971426008

قبول