فهرست

فهرست

همکاران حوزه ریاست

دکتر مهدی حمیدی پارسا

رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

آقای امیر توکلیان

روابط عمومی