فهرست

فهرست

همکاران معاونت اداری و مالی

آقای سید محمدحسین موسوی

معاون اداری و مالی

آقای سید محمد حسین ساداتی

مسئول خدمات و پشتیبانی

آقای سیدمحمد ابراهیمی

مدیر مالی

آقای مهرداد حاجی ظهیری

حسابدار شرکت‌‎ها

آقای محمد رضایی

فناوری اطلاعات

آقای علی اکبری مهوار

خدمات

آقای محمد باقر سلطانی

خدمات

آقای احمد فاخری

               خدمات          

آقای محمدعلی رمضانی

نگهبان

آقای حکم علی صفدری

      نگهبان