فهرست

فهرست

نفرات برتر دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی

نفرات برتر از میان تمام رشته‌های دانشگاه-نیمسال دوم 1401-1402

محمد صادق کرمی

کارشناسی ادبیات نمایشی

Jack Grant

Founder and Co-owner

Mark Grant

Floor Technician

نفرات برتر رشته ادبیات نمایشی-مقطع ارشد

Jack Grant

Founder and Co-owner

Jack Grant

Founder and Co-owner

نفرات برتر رشته صنایع دستی-مقطع ارشد

Jack Grant

Founder and Co-owner

Jack Grant

Founder and Co-owner