فهرست

فهرست

شماره دانشجویی-14021

دانشجوی گرامی؛

لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

1.لطفا شماره دانشجویی خود را ذخیره نمایید این صفحه تا چند روز دیگر منقضی خواهد شد.

2. پس از ورود به سامانه دانشجوی رمز خود را تغییر دهید

3. جهت ورود به سامانه دانشجویی از لینک زیر استفاده نمایید

نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز کد ملی است

edu.isoa.ir

نکته: تمامی امرو دانشجویی شما در طول تحصیل (درخواست اشتغال به تحصیل، انتخاب واحد، مشاهده کارنامه، پرداخت شهریه، درخواست معرفی به استاد، درخواست مرخصیو …) از طریق سامانه دانشجویی انجام می‌شود.

نام رشته

نام خانوادگي

نام

کد آموزشي

رديف

پژوهش هنر

رحيمي فر

زهره سادات

4021311201

1

پژوهش هنر

طحانيان فيني

زينب

4021311202

2

پژوهش هنر

موسوي طيب

زينب السادات

4021311203

3

پژوهش هنر

شيرازي زاده

مليحه

4021311204

4

پژوهش هنر

اقابابائي راهجردي

فاطمه

4021311205

5

پژوهش هنر

احمدي

زهره

4021311206

6

پژوهش هنر

اقاباباپوربهنميري

مريم

4021311207

7

پژوهش هنر

عباسي مطلق

فريده

4021311208

8

پژوهش هنر

مومني

فاطمه سادات

4021311209

9

پژوهش هنر

محتشمي

فاطمه السادات

4021311210

10

ادبيات نمايشي

پناهي

مهدي

4021311402

11

ادبيات نمايشي

بختياري

حميدرضا

4021311403

12

ادبيات نمايشي

رشنودي

خيراله

4021311404

13

ادبيات نمايشي

سرشار

کيومرث

4021311405

14

ادبيات نمايشي

نوروزي

ايرج

4021311406

15

ادبيات نمايشي

صفاري

اميرعلي

4021311407

16

ادبيات نمايشي

پيغامي اشرفي نوبر

احسان

4021311408

17

ادبيات نمايشي

ملکي پور

ايمان

4021311409

18

ادبيات نمايشي

نريماني زمان ابادي

علي

4021311410

19

ادبيات نمايشي

فيروزابادي

مجتبي

4021311411

20

ادبيات نمايشي

محمدي

محمود

4021311412

21

مطالعات معماري

مبشرکاشاني

محمد

4021311501

22

مطالعات معماري

شيدائي

جعفر

4021311502

23

مطالعات معماري

رمضاني

علي

4021311503

24

مطالعات معماري

سليمي

محمدحسن

4021311504

25

صنايع دستي

بهمني پور

فاطمه

4021311601

26

صنايع دستي

براتي واليجردي

مريم

4021311602

27

صنايع دستي

شال باف

مليحه

4021311603

28

ارتباط تصويري

باباخان

زهرا

4021312102

29

ارتباط تصويري

ايل سعادتمند

زهرا

4021312103

30

ارتباط تصويري

جليلي

زهرا

4021312104

31

ارتباط تصويري

بيدگلي

مهشيد

4021312105

32

ارتباط تصويري

شعبان زادقم

فرناز

4021312106

33

ارتباط تصويري

اقاجاني

پانيذ

4021312107

34

ارتباط تصويري

حسينعلي زاده

زينب

4021312108

35

ارتباط تصويري

مغانلو

حديثه

4021312109

36

ارتباط تصويري

سيمرغ

اکرم

4021312110

37

ارتباط تصويري

اکبري

زينب

4021312111

38

ارتباط تصويري

مسموعي

مبينا

4021312112

39

ارتباط تصويري

حسيني

سيده فاطمه

4021312113

40

ارتباط تصويري

رحيمي

ساره

4021312114

41

ارتباط تصويري

زاهدي مقدم

ساره

4021312115

42

ارتباط تصويري

معماريان

مائده

4021312116

43

ارتباط تصويري

يعقوبي

ندا

4021312117

44

ارتباط تصويري

فخار

فاطمه

4021312118

45

ارتباط تصويري

شکري

نرگس

4021312119

46

ارتباط تصويري

سعادتمند

زينت سادات

4021312120

47

ارتباط تصويري

چراغي

محدثه

4021312121

48

ارتباط تصويري

اميني نژاد

حديثه

4021312122

49

ارتباط تصويري

موحدي متين

حانيه

4021312123

50

ارتباط تصويري

وحيدي فردوسي

فاطمه

4021312124

51

ارتباط تصويري

سيدي

سيده الهام

4021312125

52

ارتباط تصويري

احمدي

مطهره

4021312126

53

ارتباط تصويري

حماميان وشنوه

رقيه

4021312127

54

ارتباط تصويري

قنبري الانق

فاطمه

4021312128

55

ارتباط تصويري

حاجي رحيميان طسوج

فائزه

4021312129

56

ارتباط تصويري

صادقي پشتگل

زهرا

4021312130

57

ارتباط تصويري

سلامت پناه

محبوبه

4021312131

58

ارتباط تصويري

رايکو

زينب

4021312132

59

ارتباط تصويري

کلهرنژاد

مريم

4021312133

60

ارتباط تصويري

ذبيحي فر

ريحانه

4021312134

61

ارتباط تصويري

حسيني ميلاني

سيده حورا

4021312135

62

ارتباط تصويري

محمدي

عطيه

4021312136

63

ارتباط تصويري

اللغميش

کامله

4021312137

64

ارتباط تصويري

قهرماني

آناهيتا

4021312138

65

ارتباط تصويري

رضائي

ريحانه

4021312139

66

ارتباط تصويري

خاوري

مبينا

4021312140

67

ارتباط تصويري

محمدخاني

مهرسا

4021312141

68

ارتباط تصويري

مهدوي سعيدي

فاطمه

4021312142

69

ارتباط تصويري

حسيني

نازنين زهرا

4021312143

70

ارتباط تصويري

حاجي رحيمي خوراسگاني

حامد

4021312144

71

ارتباط تصويري

محرمي

عليرضا

4021312145

72

ارتباط تصويري

خالقي مهر

مطهره

4021312146

73

ارتباط تصويري

افوضي

محمدحسين

4021312147

74

ارتباط تصويري

ابطحي

سيدعليرضا

4021312148

75

ارتباط تصويري

احمدي رهقي

سيدمحمدامين

4021312149

76

ارتباط تصويري

سيدميره جمکراني

سينا

4021312150

77

ارتباط تصويري

موسوي نژاد

سيدمبين

4021312151

78

ارتباط تصويري

حجتيان

محمدطه

4021312152

79

ارتباط تصويري

سعيدي صابر

سجاد

4021312153

80

ارتباط تصويري

گريواني

محمدمهدي

4021312154

81

ارتباط تصويري

حسيني نعمت اباد

سيدمرتضي

4021312155

82

عکاسي

بني حسن

محمدمعين

4021312202

83

عکاسي

شکروي کاشاني

رضوان

4021312203

84

عکاسي

ميرهادي

فاطمه سادات

4021312204

85

عکاسي

موسوي

نگارسادات

4021312205

86

عکاسي

حيدري

رعنا

4021312206

87

عکاسي

جعفري

مريم

4021312207

88

عکاسي

علامه

فاطمه

4021312208

89

عکاسي

غلامي

سارا

4021312209

90

عکاسي

ميرزائي نيکو

زهرا

4021312210

91

عکاسي

مددي

نازنين

4021312211

92

عکاسي

شکاري

فاطمه

4021312212

93

عکاسي

قاضي لو

محدثه

4021312213

94

عکاسي

بهشتي

بشرا

4021312214

95

عکاسي

فرکي

الهه

4021312215

96

عکاسي

رباني

زهرا

4021312216

97

عکاسي

ميرهادي

فاطمه سادات

4021312217

98

عکاسي

باريکلو

زهرا

4021312218

99

عکاسي

بابازاده

نرگس سادات

4021312219

100

عکاسي

پناهي عباد

سميرا

4021312220

101

عکاسي

کيواني پور

مبينا

4021312221

102

عکاسي

امجدي

غزاله

4021312222

103

عکاسي

روشني

سحر

4021312223

104

عکاسي

صيدي

زينب

4021312224

105

عکاسي

اکبري

ريحانه

4021312225

106

عکاسي

عليزاده

معصومه

4021312226

107

عکاسي

امرائي

ريحانه

4021312227

108

عکاسي

ابراهيمي سيريزي

زينب

4021312228

109

عکاسي

بياگوي

سحر

4021312229

110

عکاسي

ايوبي

مينا

4021312230

111

عکاسي

اميدي

فاطمه

4021312231

112

عکاسي

پيکاني

ريحانه

4021312232

113

عکاسي

منتظريزدي

مهدي

4021312233

114

عکاسي

چاوشي

سيدسعيد

4021312234

115

عکاسي

عزيزي

مليکا

4021312235

116

عکاسي

جعفري ماهر

شقايق

4021312236

117

عکاسي

جباري رفاه

محدثه

4021312237

118

عکاسي

موحدي نسب

ريحانه

4021312238

119

عکاسي

شيخ غلامي

زهرا

4021312239

120

عکاسي

اميرآبادي

يگانه

4021312240

121

عکاسي

اميري بچه آباد

مهديه

4021312241

122

عکاسي

ناصري عالي

پريا

4021312242

123

عکاسي

ميرطامه

زينب سادات

4021312243

124

عکاسي

اسلامي منفرد

مهشاد

4021312244

125

عکاسي

حاجي عليان

محمدسجاد

4021312245

126

عکاسي

ساکي

مهسا

4021312246

127

عکاسي

پورعبداللهي

فاطمه

4021312247

128

عکاسي

احمدي

زينب

4021312248

129

عکاسي

اصفهانيان

ابوالفضل

4021312253

130

عکاسي

محمدي زاويه

سيدعباس

4021312254

131

عکاسي

صمدي

احسان

4021312255

132

عکاسي

پاپي

فاطمه

4021312256

133

عکاسي

راه چمني

فاطمه

4021312258

134

ادبيات نمايشي

ال يس

کوثرسادات

4021312302

135

ادبيات نمايشي

حسيني

زهراسادات

4021312303

136

ادبيات نمايشي

بحريني

سيدسجاد

4021312304

137

ادبيات نمايشي

موسوي

سيده معصومه

4021312305

138

ادبيات نمايشي

نيکوئي سيدابادي

فاطمه

4021312306

139

ادبيات نمايشي

داوري خلج

مهسا

4021312307

140

ادبيات نمايشي

هاشمي

عفت

4021312308

141

ادبيات نمايشي

طباطبائي

فاطمه سادات

4021312309

142

ادبيات نمايشي

رفيعي

فرزانه

4021312310

143

ادبيات نمايشي

رستمي

مائده

4021312311

144

تصوير متحرک (انيميشن)

تاجيک احمداباد

مهدي

4021313701

145

تصوير متحرک (انيميشن)

عباسي

رضا

4021313702

146

تصوير متحرک (انيميشن)

عابدي

سميرا

4021313703

147

تصوير متحرک (انيميشن)

ميراب زاده

زهره

4021313704

148

تصوير متحرک (انيميشن)

لجميراورک

راضيه

4021313705

149

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 6 =