فهرست

فهرست

تمامی مصاحبه های رشته حكمت هنرهای دينی در موسسه آموزشي هنر وانديشه اسلامی (مدرسه اسلامی هنر) برگزار می‌گردد. آدرس: قم، بلوار بسیج، بین کوچه 20 و 22

لیست زمان‌بندی مصاحبه دکتری – تیرماه 1400

نامنام خانوادگیتاریخ مصاحبهساعت مصاحبه
مینومحمدی نیا1400/04/1308:00
زینبمسعودیان1400/04/1308:20
پروینپورمرادی1400/04/1308:40
رضوانهدانشی کهنی1400/04/1309:00
زهرهزاهدی1400/04/1309:20
هدیرفاهی1400/04/1309:40
ساراداوده1400/04/1310:00
ضیافتبیاتی آبی1400/04/1310:20
مریممحبوبی1400/04/1310:40
سیده اکرماولیائی طبائی1400/04/1311:00
زهرارهجو1400/04/1311:20
نعیمهفخار1400/04/1311:40
سمیه ساداتمحمودزاده حسینی1400/04/1312:00
فرحنازجلیلوند1400/04/1312:20
منصورهعبداللهی1400/04/1314:00
زهرهمقدسی1400/04/1314:20
زهرافرتاش مهر1400/04/1314:40
نرگس خاتونقدمگاهی1400/04/1315:00
نفیسهسجادیه1400/04/1315:20
مرضیهصحت1400/04/1315:40
مرجانمسقطیان1400/04/1316:00
لیلاتقی پور1400/04/1316:20
شیمااثنی عشری1400/04/1316:40
فرشتهادب جو1400/04/1317:00
اعظمامیروثوقی سرچشمه1400/04/1317:20
مینابرادران رحمانیان1400/04/1317:40
داریوشحیاتی تازه کند1400/04/1318:00
مینابیگدلی1400/04/1408:00
مریمابراهیمی نژاد رفسنجانی1400/04/1408:20
مژگانسبزیان1400/04/1408:40
سمانهصفایی جلیسه1400/04/1409:00
ساراقربان حسنی1400/04/1409:20
انیسهپارسایی1400/04/1409:40
فاطمهاحسان فر1400/04/1410:00
مهشیدتیرسحر1400/04/1410:20
زهراقوي پنجه1400/04/1410:40
مهشیدجوادی1400/04/1411:00
محدثهکردان1400/04/1411:20
نفیسهمیرفندرسکی1400/04/1411:40
سمینهخوبی خانکندی1400/04/1412:00
سمیهولیان1400/04/1412:20
لیلانادری دلپاک1400/04/1414:00
الههطاهری نسب1400/04/1414:20
شهنازامینی1400/04/1414:40
زهرهخاوری1400/04/1415:00
فهیمهمحیط آبادی1400/04/1415:20
آتنااخوان قمی1400/04/1415:40
الیکا ساداتطیبی فرد1400/04/1416:00
زینبشفیعی1400/04/1416:20
نداالساداتموسوی1400/04/1416:40
روشنک ساداتفیاض نجفی1400/04/1417:00
نگارکاظمی اسفه1400/04/1417:20
مائدهاسلامی1400/04/1417:40
فهیمهپیرستانی1400/04/1418:00
بهارهربوشه1400/04/1508:00
مهنازقاسمیان گلوگاهی1400/04/1508:20
کتایونکاظمی1400/04/1508:40
رقیهکریم زاده فرد1400/04/1509:00
فاطمهشیخی رنانی1400/04/1509:20
سیده حدیثموسویان مطلق1400/04/1509:40
مریممحمدی ثانی1400/04/1510:00
نجمهمهدی پور1400/04/1510:20
سمانهمحرمی نمین1400/04/1510:40
فاطمهمجدنیا1400/04/1511:00
زهراپاک نیا1400/04/1511:20
نجلامهدوی اشرف1400/04/1511:40
ندااصل استیاری1400/04/1512:00
الههفریدون کلاهی1400/04/1512:20
دیباموذنی1400/04/1514:00
سعیدهانجم شعاع1400/04/1514:20
مرجانهنعمتی1400/04/1514:40
سمانهکریمی1400/04/1515:00
شعلهمهدی زاده نامی1400/04/1515:20
همارضوان1400/04/1515:40
سوسنیاداورواحد1400/04/1516:00
محدثهاکبرپور1400/04/1516:20
فاطمهعبادی1400/04/1516:40
الهام الساداتمیرزائی1400/04/1517:00
همایونعبدالرحیمی1400/04/1517:20
فرزانهنوری حسین آبادی1400/04/1517:40
میثمحسنخانی1400/04/1518:00
علیرضاشهسواری1400/04/1608:00
آیدینپارسایی راد1400/04/1608:20
محمدرسولي1400/04/1608:40
حمیدسلیمی بنی1400/04/1609:00
مهدیمهرابی فرد1400/04/1609:20
منوچهررشیدی1400/04/1609:40
کاظمعبدوی1400/04/1610:00
عبدالحسینقاسم نژاد1400/04/1610:20
محمداکبری1400/04/1610:40
یوسفیوسفی هاشم آباد1400/04/1611:00
رضابایرام زاده1400/04/1611:20
محمداسلام پور1400/04/1611:40
یونسعزیزی1400/04/1612:00
مصطفیحسن زاده1400/04/1612:20
سجادحبیبی1400/04/1614:00
علی اصغرباباکوهی اشرفی1400/04/1614:20
محمدتوکلی1400/04/1614:40
اویسخلیلی عمران1400/04/1615:00
رضاابراهیمی1400/04/1615:20
کیهانمجیدزاده1400/04/1615:40
سیاوشمقدم چرکاری1400/04/1616:00
محمودبالنده1400/04/1616:20
بیژنمقدم1400/04/1616:40
محمدفضیله1400/04/1617:00
مهردادمشرقی1400/04/1617:20
سعیدنیکورزم1400/04/1617:40
مولاناابراهیمی1400/04/1618:00
سید رحیمهاشمی کروئی1400/04/1708:00
رضاقلی پور شهابی1400/04/1708:20
حمزهعلی محمدی کرکان1400/04/1708:40
عباسشیخی1400/04/1709:00
محمد جوادمهدوی مهر1400/04/1709:20
فاطمهجانبازی1400/04/1709:40
محمدعبدالکریمی1400/04/1710:00
محمدرضاملاقلي1400/04/1710:20
علیحاجی نژاد1400/04/1710:40
سعیدآژ1400/04/1711:00
محمدحسینامیری1400/04/1711:20
سید مصطفیافتخاری1400/04/1711:40
امیرعباسمهندس1400/04/1712:00
علی اکبرجوادی1400/04/1712:20
نقیآکند1400/04/1714:00
علی اصغرشیرازکی1400/04/1714:20
محمد حسینده بزرگی1400/04/1714:40
سعیدسلطان پور1400/04/1715:00
داودخادمی1400/04/1715:20
امیرعابدین پور1400/04/1715:40
مسعودمرادی1400/04/1716:00
مریمابافت1400/04/1716:20
حمیدمقدرباشی نژاد1400/04/1716:40
امیر محمدباباحبیب1400/04/1717:00
محمد رضاشمسی دوست1400/04/1717:20
هادیضیاعزیزی1400/04/1717:40
حسندلیر1400/04/1718:00
آتناصالحي