فهرست

فهرست

همکاران معاونت آموزش

دکتر محمدرضا لایقی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای علی حاتمی

    مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیر امور فرهنگی و مدیر گروه‌های عکاسی و ارتباط تصویری

خانم سمانه حاجی بابایی

           کارشناس آموزش عالی                                                              

آقای محمدرضا آقایی پارسا

     كارشناس امور پایان نامه و امور دانشجویی