فهرست

فهرست

آموزش آزاد-گروه نمایشی

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی

درباره دوره و ثبت نام از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی نام دوره از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی سرفصل دوره تحلیل اندیشه و اثرهای ادبی مولوی: تحلیل اندیشه مولوی و بررسی روزگار و احوال مولوی (کودکی مولوی، سفر خانواده به روم، استادان مولوی، آشنایی با شمس تبریزی، تحول مولوی و غروب شمس و مولوی […]

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی بیشتر بخوانید »

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی

درباره دوره و ثبت نام از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی نام دوره از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی سرفصل دوره تحلیل اندیشه و اثرهای ادبی مولوی: تحلیل اندیشه مولوی و بررسی روزگار و احوال مولوی (کودکی مولوی، سفر خانواده به روم، استادان مولوی، آشنایی با شمس تبریزی، تحول مولوی و غروب شمس و مولوی

از مولوی شناسی تا مثنوی خوانی بیشتر بخوانید »