فهرست

فهرست

اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی

مقطع ارشد و دکتری

دکتر مهدی حمیدی پارسا

رشته حکمت هنرهای دینی
حکمت هنر

دکتر ناصر گل محمدی آقبلاغ

رشته انیمیشن
انیمشن

دکتر فاطمه مرسلی توحیدی

رشته پژوهش هنر
پژوهش هنر

دکتر محمود اربابی

رشته سینما
سینما