فهرست

فهرست

دانشجوی گرامی ابتدا مصوبات مرتبط با ميانگين مندرج در جدول ذيل را مطالعه فرمایید سپس در انتهای همین صفحه نمره خود را با استفاده از کد دانشجویی ملاحظه کنید:

نتايج آزمون جامع بهمن 1400

میانگین نمراتنمرات درس اختیارینمرات درس عرفاننمرات درس سنت گراییشماره دانشجوئی
15.5121717.5981416002
14171114981426009
15.16171414.5971426005
1316716971426009
18181917981416003
13181011981426008
13181011981426006
16.16209.519962416009