فهرست

فهرست

قابل توجه دانشجویان دکتری
منابع آزمون جامع شهریور به شرح ذیل است:
1- ابن عربی عشق، زیبایی، حیرت از دکتر نصراله حکمت(اصلی)
2- مجموعه مقالات سنت گرایی از دکتر انشاالله رحمتی(اصلی)
3- حکمت هنر هند و خاور دور دکتر حسن بلخاری(اختیاری)
4- هنر مسیحی، تاریخ زیبایی شناسی از تاتارکویچ جلد 2(اختیاری)
5- هنر و معنویت از دکتر اعوانی(اختیاری)
تذکر: از بین دروس اختیاری یک درس توسط دانشجو انتخاب می شود.


قابل توجه دانشجویان دکتری
منابع آزمون جامع شهریور به شرح ذیل است:
1- ابن عربی عشق، زیبایی، حیرت از دکتر نصراله حکمت(اصلی)
2- مجموعه مقالات سنت گرایی از دکتر انشاالله رحمتی(اصلی)
3- حکمت هنر هند و خاور دور دکتر حسن بلخاری(اختیاری)
4- هنر مسیحی، تاریخ زیبایی شناسی از تاتارکویچ جلد 2(اختیاری)
5- هنر و معنویت از دکتر اعوانی(اختیاری)
تذکر: از بین دروس اختیاری یک درس توسط دانشجو انتخاب می شود.