فهرست

فهرست

قابل توجه دانشجویان دکتری
منابع آزمون جامع شهریور به شرح ذیل است:
1- عرفان: حکمت و هنر در عرفان ابن عربی( عشق، زیبایی و حیرت)/دکتر نصراله حکمت(اصلی)
2- سنت گرایی: هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر) دکتر رحمتی
(اصلی)
3- حکمت هنر هند/دکتر حسن بلخاری(اختیاری)
4- تاریخ زیبایی شناسی جلد ۲ /تاتارکویچ(اختیاری)
5- حکمت و هنر معنوی/دکتر اعوانی(اختیاری)
تذکر: از بین دروس اختیاری یک درس توسط دانشجو انتخاب می شود و قبل از شرکت در آزمون بدهی دانشجو باید کاملا تسویه باشد.

امتحان جامع نوبت اول سال ۱۴۰۰ در روز ۲۵ شهریور برگزار می شود.

تا روز دهم شهریور فرصت دارید درس اختیاری مدنظر خود را ازطریق واتساپ آموزش همراه با ذکر نام خود اعلام با فرمایید

واتس اپ آموزش:

09026081417

قابل توجه دانشجویان دکتری
منابع آزمون جامع شهریور به شرح ذیل است:
1- عرفان: حکمت و هنر در عرفان ابن عربی( عشق، زیبایی و حیرت)/دکتر نصراله حکمت(اصلی)
2- سنت گرایی: هنر و معنویت ( مجموعه مقالاتی در زمینه حکمت هنر) دکتر رحمتی
(اصلی)
3- حکمت هنر هند/دکتر حسن بلخاری(اختیاری)
4- تاریخ زیبایی شناسی جلد ۲ /تاتارکویچ(اختیاری)
5- حکمت و هنر معنوی/دکتر اعوانی(اختیاری)
تذکر: از بین دروس اختیاری یک درس توسط دانشجو انتخاب می شود و قبل از شرکت در آزمون بدهی دانشجو باید کاملا تسویه باشد.

امتحان جامع نوبت اول سال ۱۴۰۰ در روز ۲۵ شهریور برگزار می شود.

تا روز دهم شهریور فرصت دارید درس اختیاری مدنظر خود را ازطریق واتساپ آموزش همراه با ذکر نام خود اعلام با فرمایید

واتس اپ آموزش:

09026081417