فهرست

فهرست

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی

آقای پیمان حیدری

           کارشناس آموزش عالی                                                              

آقای علی حاتمی

    مدیر آموزش عالی و انفورماتیک         

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های آموزشی کارشناسی و حکمت هنر(مجازی)-دایره امتحانات

آقای محسن صابری

        كارشناس تحصیلات تکمیلی-                   کارپرداز هيئت علمی                   

آقای محمدرضا بچاری

     كارشناس دانشجويان بين الملل                    

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

آقای پیمان حیدری

    کارشناس آموزش عالی 

آقای علی حاتمی

مدیر آموزش عالی و سایت

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های آموزشی کارشناسی و حکمت هنر(مجازی)-دایره امتحانات

آقای محسن صابری

كارشناس تحصیلات تکمیلی-کارپرداز هيئت علمي

آقای محمدرضا بچاري

كارشناس دانشجويان بين الملل