فهرست

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

آقای پیمان حیدری

               کارشناس آموزش عالی                                                              

آقای علی حاتمی

مدیر آموزش عالی، امور مالی و انفورماتیک         

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های آموزشی کارشناسی و حکمت هنر(مجازی)-دایره امتحانات

آقای صابری

تحصیلات تکمیلی

آقای علی علیخانی

دفتر آموزش عالی

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

آقای پیمان حیدری

    کارشناس آموزش عالی 

آقای علی حاتمی

مدیر آموزش عالی، امور مالی و انفورماتیک

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های آموزشی کارشناسی و حکمت هنر(مجازی)-دایره امتحانات

آقای صابری

تحصیلات تکمیلی-کمیسیون موارد خاص

آقای علی علیخانی

دفتر آموزش عالی