فهرست

فهرست

همکاران معاونت آموزش

دکتر مهدی حمیدی پارسا

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای علی حاتمی

    مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-امور هیئت علمی     

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های عکاسی و ارتباط تصویری-مدیر دایره امتحانات و ارزشیابی

خانم سمانه حاجی بابایی

           کارشناس آموزش عالی                                                              

آقای محمدرضا بچاری

     كارشناس دانشجويان بين الملل