فهرست

فهرست

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی

آقای علی حاتمی

    مدیر اداره آموزش و امور هیئت علمی     

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های عکاسی و ارتباط تصویری-مدیر دایره امتحانات و ارزشیابی

خانم زهر حاجی بابایی

           کارشناس آموزش عالی                                                              

آقای محمدرضا بچاری

     كارشناس دانشجويان بين الملل                    

همکاران معاونت آموزش

دکتر ابراهیم بازرگانی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

آقای پیمان حیدری

    کارشناس آموزش عالی 

آقای علی حاتمی

مدیر آموزش عالی و سایت

خانم ندا حمیدی پارسا

مدیرگروه‌های آموزشی کارشناسی و حکمت هنر(مجازی)-دایره امتحانات

آقای محسن صابری

كارشناس تحصیلات تکمیلی-کارپرداز هيئت علمي

آقای محمدرضا بچاري

كارشناس دانشجويان بين الملل