فهرست

فهرست

همکاران حوزه ریاست

دکتر سید محمد حسین نواب

رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

سیدطاهر جلالی

               مسئول دفتر ریاست                                                              

دکتر فریدالدین فرید عصر

                       قائم مقام                                               

سید روح الله دعایی

                      روابط عمومی                                              

همکاران حوزه ریاست

دکتر سید محمد حسین نواب

رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

سیدطاهر جلالی

               مسئول دفتر ریاست                                                              

دکتر فریدالدین فرید عصر

                       قائم مقام                                               

سید روح الله دعایی

                      روابط عمومی