فهرست

فهرست

همکاران حوزه ریاست

دکتر سید محمد حسین نواب

رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

سیدطاهر جلالی

               مسئول دفتر ریاست                                                              

دکتر مهدی حمیدی پارسا

                       قائم مقام                                               

                      روابط عمومی                                              

همکاران حوزه ریاست

دکتر سید محمد حسین نواب

رئیس موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

سیدطاهر جلالی

               مسئول دفتر ریاست                                                              

دکتر فریدالدین فرید عصر

                       قائم مقام                                               

سید روح الله دعایی

                      روابط عمومی