فهرست

درباره رشته حکمت هنر اسلامی(غیرحضوری)

این رشته با هدف تربیت پژوهشگر در عرصه هنر اسلامی طراحی شده است. این رشته بیانگر جنبه‌های حکمی و معانی عمیق نهفته در آثار هنر اسلامی است. فارغ التحصیلان این رشته با چگونگی شکل‌گیری آثار هنری در تمدن اسلامی و نظریه‌های موجود در این قلمرو آشنا می‌شوند و می‌توانند در عرصه‌های گوناگون این هنر پژوهش کنند.

رشته حکمت هنر اسلامی(غیرحضوری)

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

اعضای گروه رشته حکمت هنر اسلامی

مدیر گروه رشته حکمت هنر اسلامی
آقای دکتر احمد شهدادی
عضو گروه رشته حکمت هنر اسلامی
آقای دکتر ابراهیم بازرگانی
عضو گروه رشته حکمت هنر اسلامی
آقای دکتر سید محمدحسین نواب