فهرست

همکاران معاونت اداری و مالی

آقای عبدالحسین نورالدینی

معاونت اداری و مالی

آقای سیدمحمد ابراهیمی

مدیر مالی

آقای احمد پازیر

حسابدار

آقای هادی مظفری

خدمات

آقای سید محمد حسین ساداتی

مسئول خدمات و پشتیبانی

آقای احمد فاخری

خدمات

آقای حکم علی صفدری

نگهبانی

آقای محمد رضایی

خدمات

آقای محمدعلی رمضانی

نگهبان