فهرست

فهرست

همکاران معاونت اداری و مالی

آقای عبدالحسین نورالدینی

معاون اداری و مالی

آقای سید محمد حسین ساداتی

مسئول خدمات و پشتیبانی

آقای سیدمحمد ابراهیمی

مدیر مالی

آقای جواد پازیر

حسابدار

آقای محمد رضایی

فناوری اطلاعات

آقای علی اکبری مهوار

خدمات

آقای هادی مظفری

خدمات

آقای احمد فاخری

               خدمات          

آقای محمدعلی رمضانی

نگهبان

آقای حکم علی صفدری

      نگهبان

همکاران معاونت اداری و مالی

آقای عبدالحسین نورالدینی

معاون اداری و مالی

آقای سید محمد حسین ساداتی

مسئول خدمات و پشتیبانی

آقای سیدمحمد ابراهیمی

مدیر مالی

آقای جواد پازیر

حسابدار

آقای محمد رضایی

فناوری اطلاعات

آقای علی اکبری مهوار

خدمات

آقای هادی مظفری

خدمات

آقای احمد فاخری

خدمات

آقای محمدعلی رمضانی

نگهبان

آقای حکم علی صفدری

      نگهبانی