فهرست

فهرست

مسابقات مجازی آمادگی جسمانی-قهرمانی کشوری ویژه دانشجویان دخترو پسر دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌گرد.

مهلت ارسال و بارگذاری آثار: تا 20 شهریور ر سامانه Setave.ir