فهرست

فهرست

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

خانم دكتر توحيدي

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

خانم زهرا حاجی رحیمی

              مدير خدمات آموزش                                                                                                 

خانم سمانه حاجی بابائی

                مدير امور مالي                                                                                    

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

خانم دكتر توحيدي

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

زهرا حاجی رحیمی

مدير خدمات آموزش

سمانه حاجی بابايی

مدير امور مالي