فهرست

فهرست

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

آقای مهدی حمیدی پارسا

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

خانم زهرا حاجی رحیمی

                مسئول آموزش                                                                                                 

خانم سمانه حاجی بابائی

                کارشناس آموزش                                                                                    

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

دکتر مهدی حمیدی پارسا

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

زهرا حاجی رحیمی

مسئول آموزش

سمانه حاجی بابايی

کارشناس آموزش