فهرست

فهرست

درباره دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر

اطلاعیه‌ها

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش...

اخبار

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد

اولین دورۀ جشنوارۀ هنری «ماه» در بخش دانش‌آموزی شروع به کار کرد...

مدرسه کتابت قرآن کریم موسسه‌ای فرهنگی هنری و از مراکز تابعه مدرسه اسلامی هنر است که با رویکرد پژوهشی و برگزاری رویدادهای هنری تاسیس گردیده است. این مرکز اهدافی چون احیای شیوه های ایرانی خطوط قرآنی را در دستور کار داشته و در این راستا مسابقات ملی کتابت قرآن کریم و همایش بین المللی کتابت قرآن کریم را پایه گذاری نموده است. تحقیق و پژوهش در زمینه خطوط قرآنی، شیوه ها و مکاتب و تاریخ گسترده کتابت قرآن کریم و خوشنویسی قرآنی از وظایفی است که با توجه به ارتباط مدرسه کتابت و موسسه آموزش عالی مدرسه اسلامی هنر، نمود و کارکرد دقیق‌تری خواهد یافت.

مدرسه کتابت قرآن کریم

مدرسه اسلامی هنر