فهرست

شهریه مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

هر واحد دروس پایان‌نامه(ریال)

هر واحد دروس تئوری(ریال)

هر واحد دروس پیش‌نیاز(ریال)

هر واحد دروس عملی(ریال)

شهریه ثابت(ریال)

6,422,000

2,405,000

561,600

3,601,000

12,780,000

 

شهریه مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم(ریال)

هر واحد دروس تئوری

هر واحد دروس عملی

شهریه ثابت

57300015100006000000

 

شهریه مقطع کاردانی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم(ریال)

هر واحد دروس تئوری

هر واحد دروس عملی

شهریه ثابت

000

00000

 

شهریه مقطع کاردانی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم(ریال)

هر واحد دروس تئوری

هر واحد دروس عملی

شهریه ثابت

000

00000