فهرست

فهرست

اعلام لیست دانشجویان حذف شده از کلاس‌ها-نیمسال دوم1399-1400

لیست دانشجویان حذف درس-نيمسال دوم 1399

ردیف نام درس نام استاد شماره دانشجویی
1 آشنایی با هنر در تاریخ 2 استاد تلخابی 991312106
2 991312115
3 991312215
4 مبانی هنر سنتی استاد شهدادی 992311603
5 تاریخ فلسفه اسلامی 1 استاد شهدادی 992311001
6 زیبایی و هنر از منظر قرآن و سنت استاد ژرفا 991311502
7 اندیشه اسلامی 2 استاد عبدلی آشتیانی 991312115
8 991312113