فهرست

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

آقای مهدی حمیدی پارسا

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

زهرا حاجی رحیمی

مسئول آموزش

سمانه حاجی بابايی

کارشناس آموزش

همکاران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

دکتر مهدی حمیدی پارسا

رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

زهرا حاجی رحیمی

مسئول آموزش

سمانه حاجی بابايی

کارشناس آموزش